Protrol

Protrol är ett produkt- och konsultbolag inom kraft och automationsteknik. 

Protrols produkter är utvecklade för kostnadseffektiv drift-övervakning och feldetektering i allt från små nätstationer på landsbygden till fördelningsstationer i stadsmiljö. Produkterna bygger i väsentliga delar på egen, patentskyddad teknologi.

Protrol erbjuder även experttjänster inom ett flertal områden, med inriktning på HVDC, vindkraft och eldistribution.
​​​​​​​
Protrols kunder finns huvudsakligen inom kraftföretag, energiverk och offentlig förvaltning.
Protrol Natstation IPS LightProtrol Natstation IPS Light
Protrol Nätstation
Nätstation med IPS Light monterad

Vi som är Protrol

Protrol Torbjorn KarlssonProtrol Torbjorn Karlsson
Torbjörn Karlsson
Torbjrön Karlsson VD
Torbjörn Karlsson
VD
070 558 18 75
tk@protrol.se
Protrol Bo AlmerProtrol Bo Almer
Bo Almer
Bo Almer Fördelningsstationer
Bo Almér
Fördelningsstationer
070 265 50 58
ba@protrol.se
Protrol Lena AlmerProtrol Lena Almer
Lena Almer Protrol
Lena Almér Order och Administration
Lena Almér
Administration
072 215 20 17
la@protrol.se
Björn Fälldin
Kontrollsystem, SCADA
073 089 80 70
bf@protrol.se
Protrol Martin Mellbin KontrollsystemProtrol Martin Mellbin Kontrollsystem
Martin Mellbin
Martin Mellbin Kontrollsystem
Martin Mellbin
Kontrollsystem, skydd
070 980 53 80
mm@protrol.se
Stefan_enberg_Protrol_imageStefan_enberg_Protrol_image
Stefan Enberg Protrol
Stefan Kontrollsystem
Stefan Enberg
Kontrollsystem, SCADA
070 620 65 00
se@protrol.se
  
  
Protrol Pehr HjalmarssonProtrol Pehr Hjalmarsson
Pehr Hjalmarsson
Pehr Hjalmarsson HVDC
Pehr Hjalmarsson
Elkraftsystem HVDC
070 209 94 42             ph@protrol.se
Protrol Michael LindgrenProtrol Michael Lindgren
Michael Lindgren
Michael Lindgren Elkraftsystem
Michael Lindgren
Elkraftsystem
070 608 66 83
ml@protrol.se
Thomas Nordlander Projektledning HVDCThomas Nordlander Projektledning HVDC
Thomas Protrol
Thomas Nordlander Projektledning HVDC
Thomas Nordlander
Projektledning HVDC
073 667 64 20
tn@protrol.se
Lena Max
Elkraftsystem
070 565 84 55
lm@protrol.se
Andreas Petersson
Elkraftsystem
073 049 29 00
ap@protrol.se
Evert Agneholm
Elkraftsystem
073 249 89 20
ea@protrol.se
Magnus Loenheim
Elkraftsystem
073 069 09 00
mlo@protrol.se

Affärsidé

Vår affärsidé är att erbjuda ett antal avancerade produkter, tjänster och lösningar för kraftöverföring och -distribution av hög kvalitet och till ett marknadsmässigt attraktivt pris.

Kvalitetspolicy

Protrol AB har föresatt sig att tillhandahålla innovativa produkter och tjänster som i alla avseenden överrensstämmer med kundernas krav. Vårt mål är att alltid uppfylla eller överträffa dessa krav.

Protrol använder kvalitetsstyrningssystem som uppfyller för verksamheten relevanta krav baserade på ISO 9001. Vi är övertygande om att detta är ett viktigt kriterium för företagets framgång, våra produkter och inte minst för våra kunder. Principerna för kvalitetsarbetet inom företaget är:
 • Vi ska vara kundens första val baserat på prestanda och kvalitet.
 • Vi sätter kunden i fokus – vårt erbjudande ska möta behoven på kort och på lång sikt.
 • Vi tar ansvar för vår leverans och är alltid tillgängliga för våra kunder.
 • Ett starkt ledarskap med fokus på kvalitet i alla led.
 • Vi integrerar kvalitet i alla led och arbetar med ständiga förbättringar genom noggrann uppföljning av måluppfyllelse.
 • Vi upprätthåller hög kompetens genom kontinuerligt lärande och noggrann rekrytering.
 • Vi har dokumenterade processer, procedurer och kvalitetskontroller.
 • Våra etiska riktlinjer är trovärdiga och uppmuntrar kontinuerlig förbättring och antagande av utmaningar.
 • Som ett minimum följer vi alltid lagar, förordningar, normer och kontraktskrav.
För att säkerställa nivån och leveranssäkerheten hos våra specialisttjänster använder vi oss av en särskild process som inkluderar följande moment.
 •  Endast konsulter med relevant erfarenhet är aktuella för konsultuppdrag
 •  Vid uppdrag med juniora konsulter eller underkonsulter leds alltid dessa av Protrols arbetande partners.
 •  Vid anbud namnges den/de som ska utföra konsultuppdraget samt den som agerar kvalitetsansvarig.
 •  Vi använder dessutom seniora experter under uppstart av uppdrag, för löpande avstämningar och för support vid behov.
​​​​​​​Protrol arbetar aktivt för att kunna säkerställa redundans inom de specialistområde som vi erbjuder.

Miljöpolicy

Protrol AB skall med långsiktighet och helhetssyn delta i arbetet för en varaktigt hållbar utveckling genom att minimera miljöpåverkan från verksamhet och produkter.

Vi skall arbeta för att miljömässigt förbättra våra produkter och verksamhet genom att:
 • följa lagar, föreskrifter och andra krav som är tillämpbara för företaget
 • sätta upp mätbara mål för hur vi kan minska miljöpåverkan
 • miljömålen ska vara relaterade till de nationella miljömålen och en årlig uppföljning och eventuell justering av miljömålen ska genomföras
 • vid produktutveckling tillämpa en helhetssyn på produkternas miljöpåverkan under hela deras livscykel
 • undvika användning av ämnen som negativt kan påverka miljön
 • främja sortering och fullständig återvinning av avfall och produkter
 • verka för effektiv energianvändning inom fastighet, produktion och transport
 • informera och utbilda samtliga medarbetare om verksamhetens och produkternas miljöpåverkan
Några exempel på hur vi konkret ser till att uppfylla nuvarande och långsiktiga miljömål:
 • Ingående komponenter/ämnen i våra produkter ska inte finnas på REACH-, SIN-listan eller i PRIO-databasen.
 • för personliga transporter inom Sverige följer vi vår Miljöhandboks riktlinjer,
 • tjänstebilar är undantagslöst miljöbilar med el- eller elhybriddrift.